pl en de
Mariusz - 882 500 901, Michał - 882 500 902

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

Ogólne Warunki Najmu (OWN) określają szczególne warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Skorpion Rent a Car w ramach prowadzonej wypożyczalni samochodów. OWN stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

Strony:

Wynajmujący: Skorpion Rent a Car

Najemca: osoba fizyczna/prawna, określona w umowie najmu, która swoim podpisem oświadcza, iż przyjmuje poniższe warunki najmu oraz osobistą odpowiedzialność za samochód powierzony mu w używanie na warunkach określonych w umowie, a także odpowiedzialność za wszystkie osoby, którym powierzy wynajęty samochód.

 1 Ogólne postanowienia

1. Wynajmujący wydaje Najemcy samochód w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez uszkodzeń i wad. Wszelkie uwagi dotyczące samochodu należy zgłosić najpóźniej w chwili jego odbioru, pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe w terminie późniejszym.

2. Najemcą i osobą uprawnioną do prowadzenia samochodu może zostać wyłącznie osoba, która najpóźniej w dniu wynajmu samochodu ukończyła 21 lat i od co najmniej od roku posiada prawo jazdy.

3. Najemca przed zawarciem umowy najmu zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu trzech ważnych dokumentów: prawa jazdy powołanego w pkt. 2, dowodu osobistego lub paszportu oraz karty kredytowej.

4. Osoba trzecia niewskazana w umowie najmu jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu nie może używać go bez wyraźnej zgody Wynajmującego.

5. Wynajmujący może wyrazić zgodę aby wskazana przez Najemcę osoba mogła prowadzić samochód (drugi kierowca) pod warunkiem, zgłoszenia takiego zamiaru przez Najemcę do czasu podpisania umowy najmu oraz okazania ważnego od co najmniej jednego roku, prawa jazdy oraz ważnego dowodu osobistego lub paszportu wskazanej osoby.

6. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu, jako upoważnionej do prowadzenia samochodu, zgodnie z pkt 4 i 5.

7. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i szkodę wyrządzoną przez każdą osobę, która została przez niego wskazana jako uprawniona do prowadzenia samochodu oraz zobowiązuje się i przyjmuje odpowiedzialność za zapoznanie wskazanej przez niego osoby upoważnionej do prowadzenia samochodu z treścią OWN.

8. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia określonego w pkt 4 Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tym fakcie z zastrzeżeniem, iż za szkodę wynikłą z braku udzielenia powyższej informacji, odpowiedzialność wobec Wynajmującego ponosi Najemca.

9. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej kryteriów przewidzianych w OWN lub nie wskazanej jako osoba upoważniona do prowadzenia samochodu Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w kwocie 1000 zł za każdą nieuprawnioną osobę korzystającą z samochodu, co nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania za powstałą szkodę przekraczającą wysokość kary umownej.

10. W umowie najmu określony zostaje rodzaj, marka, termin obowiązywania umowy oraz dokładny koszt najmu samochodu, do poniesienia, którego zobowiązany jest Najemca.

11. Doba wynajmu trwa 24 godziny i kończy się w chwili zwrotu samochodu. Klient do tego czasu powinien zwrócić samochód najpóźniej do 2 godzin. Chęci przedłużenia okresu wypożyczenia samochodu należy zgłosić przynajmniej 12 godzin przed terminem zwrotu samochodu. Jeżeli przedłużenie umowy przekracza 24 godziny, konieczne jest zastosowanie pisemnej formy powiadomienia oraz naliczana jest kolejna doba wg cennika aktualnie obowiązującego. W przypadku nie zwrócenia samochodu przez Najemcę w umówionym terminie i nie powiadomienia Wynajmującego o przedłużeniu wypożyczenia zgodnie umową, Wynajmujący naliczy kolejną dobę najmu zgodnie z obowiązującym cennikiem najmu z przedziału cenowego 1-3 dni dla każdego dnia najmu, oraz karę umową w wysokości trzykrotnej wartości czynszu za okres, w jakim samochód był użytkowany, bez pisemnej zgody Wynajmującego oraz zawiadomi organy ścigania o KRADZIEŻY SAMOCHODU .

12. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami za każdy dzień opóźnienia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód.

13. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu od Najemcy oraz do obciążenia go kwotą 1000 zł brutto za każdy odebrany samochód oraz pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

14. W wypadkach naliczenia kary umownej, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli strata poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej. Kara umowna jest niezależna od udziału własnego.

15. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odbioru samochodu od Najemcy lub każdej osoby, w której posiadaniu będzie samochód, na wyłączny koszt Najemcy w przypadku używania samochodu niezgodnie z umową oraz w przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu najmu.

16. Najemca nie może dokonać przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z Umowy Najmu bez zgody Wynajmującego.

Odbiór i zwrot samochodu

1. Odbiór samochodu przez Najemcę oraz jego zwrot Wynajmującemu potwierdzany jest w formie protokolarnej. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi integralną część umowy najmu.

2. Wydanie oraz zwrot samochodu przez Najemcę dokonywany jest w siedzibie Wynajmującego w Gdańsku 80-870 ; ul. Reja 3 lub w miejscu wskazanym na umowie najmu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu. W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu samochodu w innym miejscu, z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy wynikającymi z tego tytułu kosztami.

3. Wydanie samochodu Najemcy następuje z chwilą podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego. Z chwilą wydania samochodu na Najemcę przechodzi ryzyko niezawinionego przez Wynajmującego ubytku, utraty albo uszkodzenia Pojazdu.

4. Jeżeli Najemca zamierza przedłużyć najem samochodu, powinien o tym fakcie poinformować Wynajmującego przed terminem zwrotu samochodu i uzyskać jego zgodę, w przeciwnym wypadku Najemca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie samochodu zgodnie z OWN.

5. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów samochodu od Najemcy lub każdej osoby, w której posiadaniu będzie samochód oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w związku z odbiorem samochodu.

 Obowiązki Najemcy

1. Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu samochód, w takim stanie, w jakim go wynajął z kompletnym wyposażeniem i dokumentami, najpóźniej w oznaczonym w umowie najmu terminie zwrotu. Samochód powinien być zwrócony w stanie możliwym do dokonania oględzin przez Wynajmującego, w przeciwnym przypadku Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wiążących jednostronnych oględzin samochodu dopiero po jego umyciu w terminie 24 godzin od jego zwrotu.

2. Najemca otrzymuje samochód zatankowany do pełna i jest zobowiązany do zwrotu samochodu z pełnym bakiem. Opłata za brakujące paliwo wynosi 7 zł + VAT.

3. Najmujący pojazd jest zobowiązany poinformować wynajmującego o ewentualnej podróży za granicę Polski podczas podpisywania umowy najmu. Najemca, bez zgody Wynajmującego, nie może przemieszczać wynajętego samochodu poza terytorium RP. W razie naruszenia przez Najemcę tego postanowienia zapłaci on na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości potrójnej opłaty liczonej za każdą dobę wg aktualnie obowiązującego cennika najmu.

4. Najemca zobowiązany jest eksploatować samochód zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nie powodujący obniżenia jego wartości ponad normalne zużycie będące następstwem prawidłowego korzystania z samochodu.

5. W razie wykrycia przez Najemcę usterki w samochodzie, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania używania pojazdu do czasu usunięcia usterki. W takiej sytuacji Najemca obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym, a następnie postępować zgodnie z jego wskazówkami.

6. Najemca zobowiązuje się w szczególności do :

a) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w kraju, w którym samochód jest używany,

b) zabezpieczenia samochodu poprzez jego zamknięcie oraz uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń zabezpieczających samochód przed kradzieżą przy każdorazowym jego opuszczaniu,

c) zabezpieczania kluczyków, kart i innych urządzeń służących do otwierania samochodu, jego uruchomienia i uruchomienia urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą oraz dokumentów samochodu (w tym karty pojazdu o ile została wydana) z należytą starannością poza nim,

d) pozostawiania samochodu w miejscu strzeżonym,

e) uiszczania mandatów drogowych, opłat parkingowych oraz innych tego typu,

f) przewożenia dozwolonej liczby pasażerów,

g) dbania o prawidłowy stan techniczny samochodu i elementów jego wyposażenia,

h) przestrzegania wszelkich zaleceń zakładu ubezpieczeń zawartych w warunkach ubezpieczenia dotyczących zabezpieczenia samochodu i jego dokumentów.

7. Zabrania się:

a) pozostawiania w samochodzie dokumentów wynajmowanego samochodu oraz kluczyków i panelu radia. W razie naruszenia tego punktu Najemca pociągany jest do odpowiedzialności karnej w wysokości udziału własnego,

b) holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,

c) przekraczania dopuszczalnej ładowności,

d) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego,

e) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, narkotyków środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub podobnie działających leków,

f) ucieczki z miejsca zdarzenia lub oddalenia się od niego mimo spoczywającego na kierowcy prawnego obowiązku pozostania na miejscu zdarzenia lub polecenia pozostania na miejscu zdarzenia wydanego przez funkcjonariusza policji,

g) uruchamiania silnika w warunkach stwarzających zagrożenie pracy silnika,

h) używania samochodu do jazd wyścigowych, konkursowych, zarobkowego przewozu osób,

i) używania pojazdu do nauki jazdy,

j) pozostawiania w samochodzie dokumentów wynajmowanego pojazdu oraz kluczyków i radia,

k) palenia tytoniu w samochodzie. W przypadku naruszenia tego zakazu Najemca zostanie obciążony kosztami regeneracji lub czyszczenia tapicerki wewnętrznej oraz karą umowną.

8. Za udostępnienie, na żądanie organów ścigania i straży miejskiej, informacji niezbędnych dla ukarania w postępowaniu wykroczeniowym lub karnym, Wynajmującemu przysługuje od Najemcy opłata dodatkowa w wysokości 10 PLN brutto.

9. W przypadku utraty kluczy lub dokumentów samochodu oraz uszkodzenia tapicerki samochodu Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie 1000 zł.


Opłaty

1. Wysokość opłaty za   wynajem   pojazdu   określona   jest   w   chwili rozpoczęcia wynajmu, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 2 godzin ponad wynikający z umowy powoduje naliczenie opłaty za godzinę najmu tj. 20 zł/1godz.

2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Najemca ma prawo wyboru formy płatności (gotówka, karta kredytowa, przelew), ale w momencie wynajmowania samochodu pobierana jest kaucja w wysokości od 1000 zł do 1500 zł w zalezności od marki pojazdu.

4. W razie płatności za wynajem przy użyciu karty kredytowej, pracownik Wynajmującego dokonuje sprzedaży na koncie klienta w wysokości kwoty zawierającej koszt wynajmu plus kaucja.

5. W chwili wynajmu Wynajmujący dokonuje pre-autoryzacji kwoty udziału własnego/kaucji zwrotnej w ramach zabezpieczenia na poczet kosztów wynajmu i innych należności wynikających z OWN lub umowy najmu.

6. W chwili zwrotu samochodu, jeżeli została wybrana inna forma płatności niż karta kredytowa, dokonywane jest zwolnienie środków pieniężnych.

7. Pre-autoryzacja kwoty udziału własnego/kaucji zostaje odblokowana na karcie klienta w terminie do 7 dni od chwili zwrotu samochodu, zależnie od wewnętrznych rozporządzeń właściciela karty kredytowej (BANK).

8. Wszystkie ceny zawarte w aktualnie obowiązującym cenniku podane są w PLN i są kwotami brutto.

9. Najpóźniej w dniu wynajmu, Najemca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich opłat związanych z wynajęciem samochodu, co zostało jasno określone i zapisane w umowie najmu.

Ubezpieczenie

1. Wynajmujący oświadcza, że samochód posiada ubezpieczenie OC i AC ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują samochód za zgodą Wynajmującego. Wyjazd poza granice Polski, możliwy jest wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego po wykupieniu przez Najemcę dodatkowego ubezpieczenia ważnego na terytorium Państwa, w którym samochód będzie używany. W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granice Polski bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości potrójnej stawki czynszu za każdą dobę pozostawania samochodu poza granicami RP według obowiązującego cennika, nie mniej niż 1000 zł.

2. Najemca oświadcza, że zapoznał się z warunkami ubezpieczenia samochodu i zrozumiał ich treść.

3. W przypadku każdej szkody powstałej w samochodzie i/lub wyposażeniu i/lub jego kradzieży, w okolicznościach, które spowodują, że zgodnie z warunkami ubezpieczenia wypłata odszkodowania nastąpi z polisy AC samochodu, Najemca zapłaci Wynajmującemu opłatę dodatkową stanowiącą udział własny w szkodzie odpowiadający wysokości 1000 zł.

4. Udział własny Najemcy w szkodzie nie pozbawia Wynajmującego dochodzenia od Najemcy pełnego naprawienia szkody i jest niezależny od kar umownych. W szczególności Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką Wynajmujący poniósł w wyniku utraty bądź uszkodzenia samochodu, w zakresie w jakim szkoda ta nie została naprawiona w drodze wypłaty Wynajmującemu odszkodowania z tytułu AC i/lub OC.

                        Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń w wyniku kolizji, Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży

1. Akceptując OWN Najemca przyjmuje obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym w dniu podpisania Umowy Najmu cennikiem. W przeciwnym wypadku, w razie uszkodzeń, utraty lub kradzieży pojazdu lub jego części albo wyposażenia Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność zgodnie z pkt. 3 niniejszych warunków. Uszkodzenia opon, szyb, lusterek bocznych (także te, które powstały w trakcie parkowania), podwozia samochodu oraz wycieraczek, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia samochodu, zniszczenia lub zaplamienia tapicerki oraz szkody spowodowane niedopałkami papierosów) nie podlegają ograniczeniu odpowiedzialności Najemcy samochodu.

Odpowiedzialność Najemcy

1. Najemca oświadcza, iż przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wynajmowany samochód na okres od chwili jego wydania Najemcy do chwili jego zwrotu Wynajmującemu.

2. Najemca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za wynajmowany samochód, w szczególności:

a) w przypadku jego uszkodzenia, kradzieży częściowej lub całkowitej nie objętej ubezpieczeniem AC lub zaistniałej w okolicznościach, co do których istnieją wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela samochodu lub gdy w przypadku zaniechania wykonania odpowiednich czynności Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania,

b) w przypadku zaistnienia innej szkody, w samochodzie i/lub poza nim, w wyniku naruszenia zasad ruchu drogowego lub innych obowiązujących przepisów prawa, jeżeli w efekcie tego zdarzenia lub zaniechania wykonania odpowiednich czynności Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania,

c) w przypadku kradzieży sprzętu, urządzenia lub instalacji zamontowanych w samochodzie, stanowiących wyposażenie także dodatkowe (np. radioodbiorniki, odtwarzacze, sprzęt łączności radio CD, bagażnik dachowy etc.), które nie są objęte ubezpieczeniem,

d) w przypadku, gdy zgodnie warunkami ubezpieczenia pojazdu odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona.

3. Ponadto, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości samochodu oraz szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w czasie obowiązywania umowy najmu, a nie pokryte przez Ubezpieczyciela.

4. Odpowiedzialność za prawidłową eksploatację oraz ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia samochodu spoczywa na Najemcy. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma charakter jedynie posiłkowy. W przypadku szkód w samochodzie, spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub zaniedbaniem Najemcy, Wynajmujący ma prawo dochodzić od Najemcy naprawienia szkody w pełnej wysokości.

5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Wynajmującego za szkody w samochodzie i kradzież samochodu w przypadku, gdy Wynajmujący nie uzyska, mimo dołożenia należytej staranności, odszkodowania od Ubezpieczyciela z tytułu szkody w samochodzie, a przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania, nie leżą po stronie Wynajmującego.

6. Najemca ponosi wobec osób trzecich wyłączną odpowiedzialność za szkody, jakie powstałe w związku z używaniem przez Najemcę samochodu, choćby przepisy prawa nakładały taką odpowiedzialność na Wynajmującego, jako właściciela lub samoistnego posiadacza samochodu.

7. W przypadku, gdyby samochód lub jego część zostały skradzione lub uległy uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby prowadzącej samochód, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego równowartości utraty wpływów z wynajmu, obejmującej iloczyn dni, w których Wynajmujący pozbawiony był możliwości korzystania z samochodu w ramach prowadzonej działalności i dziennej stawki czynszu z tytułu najmu samochodu.

8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia opon, szyb, lusterek bocznych (także tych, które powstały w trakcie parkowania), podwozia samochodu oraz wycieraczek, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia samochodu, zniszczenia lub zaplamienia tapicerki oraz szkody spowodowane niedopałkami papierosów).

9. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany używanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w protokole zdawczo - odbiorczym samochodu oraz za zniszczenia ponad normalne zużycie wewnątrz lub na zewnątrz,

b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii etc.),

c) likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego,

d) utraty wartości rynkowej samochodu na skutek jego uszkodzenia w razie, gdy przyczyna uszkodzenia była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, i/lub osobę kierującą samochodem i/lub pasażera albo w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek lub innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu,

e) wynikłymi z tytułu szkód powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.

Wypadki i kradzieże

1. W razie wypadku, kolizji (związanej z uszkodzeniem lub bez uszkodzenia samochodu), kradzieży samochodu lub jego wyposażenia lub uszkodzenia go w jakikolwiek inny sposób, Najemca lub inna osoba kierująca samochodem obowiązana jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, a Najemca powinien zażądać od Policji wydania sporządzonego protokołu/notatki urzędowej oraz uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat i uszkodzeń o raz przekazać go Wynajmującemu. Każdy wypadek, kolizja, uszkodzenie, utrata lub kradzież samochodu i/lub jego wyposażenia muszą być niezwłocznie, nie później niż w czasie 12 godzin zgłoszone Wynajmującemu, w taki sposób by doszło do jego wiadomości. Ponadto, Najemca lub inna osoba kierująca samochodem zobowiązana jest zapisać i przekazać w ciągu 24 godzin Wynajmującemu dane o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia oraz zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją.

2. W żadnym wypadku Najemca nie może akceptować jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. Najemca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Wynajmującemu oraz/lub jego Ubezpieczycielowi odnośnie wszelkich roszczeń i/lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem, kolizją lub szkodą, w szczególności poprzez:

a) dostarczenie wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia szkody,

b) dostarczenie pełnych danych uczestników i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia,

c) nie pozostawianie samochodu bez opieki lub zabezpieczenia,

d) podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy oraz zabezpieczenia dowodów mogących się przyczynić do ustalenia odpowiedzialności sprawcy w przypadku, gdy wypadek lub szkoda zostały spowodowane przez osobę trzecią.

3. W przypadku naruszenia przez Najemcę któregokolwiek z wymienionych powyżej zapisów, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu lub osobie trzeciej z tego tytułu.

Kaucja

1. Celem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kaucji w kwocie 1000 -1500 brutto PLN, w wysokości wskazanej na umowie najmu najpóźniej w chwili odbioru samochodu.

2. Najemca wyraża zgodę, że kaucja opisana w ustępie poprzedzającym może zostać przez Wynajmującego zaliczona na poczet należności przysługujących mu od Najemcy, w szczególności należności z tytułu czynszu najmu, szkody w samochodzie, kar umownych, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z samochodu, udziału własnego w razie zaistnienia szkody w samochodzie lub jego kradzieży.

3. Kaucja nie wpływa na ograniczenie zakresu odpowiedzialności Najemcy i Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kaucji w wypadku, gdy wysokość kaucji nie pokrywa szkody Wynajmującego.

4. Kaucja może zostać zatrzymana przez Wynajmującego do czasu likwidacji szkody w całości, co nie narusza postanowień pkt. 3 OWN.

5. W momencie gdy klient spowoduje kolizje, wypadek i bedzie chciał ponownie wynająć samochód kaucja będzie wynosiła 3000 zł, udział własny w szkodzie również 3000 zł.


6. Przy rezerwacji pobierana jest zaliczka w wysokości 30% całej kwoty najmu, zaliczka jest BEZZWROTNA ! TYLKO W MOMENCIE WPŁATY ZALICZKI REZERWACJA JEST GWARANTOWANA.
 

 Siedziba i właściwość sądu

1. Prawem umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z umową podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

2. Wszelkie zmiany OWN mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedzialność i uprawnienia Wynajmującego

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w samochodzie ani za jakiekolwiek opłaty lub kary (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem samochodu w okresie najmu.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą samochodem w okresie najmu.

3. Najemca akceptuje fakt, że samochody Wynajmującego mogą być zaopatrzone w urządzenia nawigacyjne GPS i być objęte ścisłym monitoringiem, z możliwością unieruchomienia pojazdu.

4. Najemca akceptuje fakt, że brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu wygaśnięcia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zostanie zgłoszone Policji jako KRADIEŻ POJAZDU.

5. Najemca oświadcza, że niniejsze OWN zostały mu doręczone przed podpisaniem umowy najmu oraz, że zapoznał się nimi, rozumie i akceptuje ich treść.

…………………………….....

data i podpis Najemcy

Podane powyżej ceny zależą od długości okresu wynajmu samochodu.

Przy dłuższych okresach wynajmu udzielamy atrakcyjnych rabatów.

Ceny zawięrają kompletne ubezpieczenie samochodu.